Zelená domácnostiam III

Nový projekt podporuje obnoviteľné zdroje energie v domácnostiach
21. decembra 2023 pomocou
Zelená domácnostiam III
sirux s.r.o., Ing.Silvester Žiačko
| No comments yet


Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) spustila v októbri 2023 nový projekt Zelená domácnostiam. Cieľom projektu je podporiť využívanie obnoviteľných zdrojov energie (OZE) v domácnostiach.


Aké zariadenia sú podporované?


Projekt podporuje inštaláciu nasledovných zariadení:


* Fotovoltické panely

* Solárne kolektory

* Tepelnými čerpadlami

* Kotly na biomasu


Aká je výška príspevku?


Výška príspevku závisí od typu zariadenia a jeho výkonu. Napríklad pri fotovoltických paneloch je príspevok vo výške 50 % z celkových nákladov, maximálne však 15 000 eur.


Ako získať príspevok?


Príspevok je poskytovaný formou poukážky. Na získanie poukážky je potrebné splniť nasledovné podmienky:


 •  Byť vlastníkom alebo spoluvlastníkom rodinného domu alebo bytu
 •  Byť prihlásený v odbernom mieste na odber elektriny alebo tepla
 • Inštaláciu zariadenia realizovať s oprávneným zhotoviteľom


Ako postupovať?


Ak chcete získať príspevok, postupujte nasledovne:


1. Vyberte si oprávneného zhotoviteľa, ktorý vám zabezpečí inštaláciu zariadenia.

2. S zhotoviteľom uzavrite zmluvu o dielo.

3. Po ukončení inštalácie zhotoviteľ vyplní žiadosť o poukážku.

4. Vy si žiadosť o poukážku podáte prostredníctvom informačného systému SIEA.


Kde nájsť ďalšie informácie?


Ďalšie informácie o projekte Zelená domácnostiam nájdete na webovej stránke SIEA: [https://zelenadomacnostiam.sk](https://zelenadomacnostiam.sk)


Záver


Nový projekt Zelená domácnostiam je príležitosťou pre domácnosti, ktoré chcú znížiť svoju energetickú závislosť a prispieť k ochrane životného prostredia. Ak uvažujete o inštalácii zariadenia na využívanie OZE, určite sa o projekte informujte.

Fotovoltické panely:

 • Podporované môžu byť fotovoltické zariadenia s výkonom do 10,8 kW
 • Správnosť technického riešenia garantuje zhotoviteľ prostredníctvom odborne spôsobilej osoby
 • Pri zariadeniach, ktoré sú pripojené do distribučnej sústavy, je nevyhnutné dodržiavať požiadavky a podmienky distribučnej spoločnosti
 • Odporúčame domácnostiam dôsledne sa oboznámiť s technickými podmienkami inštalácie a uzatvoriť so zhotoviteľom písomnú zmluvu
 • Súčasťou inštalácie zariadení na výrobu elektriny sú aj meniče napätia
 • Oprávnené výdavky sú celkové náklady na dodávku a inštaláciu zariadenia v rozsahu obstarávacej ceny
 • Maximálny výkon, na ktorý bude poskytnutý príspevok, je obmedzený na 3 kW. V prípade spotreby elektriny vyššej ako 3000 kWh/rok, ktorú domácnosť preukáže faktúrou za bezprostredne predchádzajúce zúčtovacie obdobie, môže byť maximálny podporovaný výkon vyšší, maximálne do 7 kW. NOVÉ

Príspevok od 500 € do 4025 €

 

 viac info:

Tepelné čerpadlá:

 • Podporované môžu byť elektrické tepelné čerpadlá využívajúce energiu z okolitého prostredia
 • Správnosť technického riešenia garantuje zhotoviteľ prostredníctvom odborne spôsobilej osoby, správne dimenzovanie zariadenia zaručí jeho dlhšiu životnosť a dosiahnutie prevádzkových parametrov
 • Odporúčame domácnostiam dôsledne sa oboznámiť s technickými podmienkami inštalácie a uzatvoriť so zhotoviteľom písomnú zmluvu
 • Oprávnené výdavky sú celkové náklady na dodávku a inštaláciu zariadenia v rozsahu obstarávacej ceny
 • Podporované budú aj tepelné čerpadlá vzduch/vzduch, ktoré budú inštalované v nehnuteľnostiach bez teplovodného vykurovacieho systému NOVÉ

Príspevok od 380 € do 4370 €


 viac info:

Zelená domácnostiam III
sirux s.r.o., Ing.Silvester Žiačko 21. decembra 2023
ZDIELAŤ blog
Archivovať
Prihlásiť sa to leave a comment