VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY


1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA


Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti spoločnosti sirux s.r.o.

so sídlom Športová 28 93526 Starý Tekov IČO:45526401 DIČ:2023024773 IČ

DPH:SK2023024773 zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu NItra oddiel:sro ,

Vložka číslo:26540 . tel: 0948543214, e-mail: sirux @ sirux . sk  https://sirux.sk/ (ďalej aj ako “predávajúci”)

a kupujúceho.

Predávajúci je prevádzkovateľ internetového obchodu https://www.sirux.sk https://www.mojaklima.sk/

Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa registruje prostredníctvom

internetového obchodu predávajúceho alebo si prostredníctvom neho objedná tovar (ďalej

aj ako "kupujúci").

Používaním internetového obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky dáva

kupujúci súhlas s týmito obchodnými podmienkami.

Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Nitra


2. OBJEDNÁVKA


2.1. Kupujúci objednáva tovar prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho,

telefonicky alebo mailom.

Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so Zákonom o ochrane

spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších zmien a

predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.

2.2. Pri každej objednávke musí kupujúci uviesť meno a priezvisko, dodaciu a fakturačnú

adresu, telefónne číslo, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH,

názov tovaru, počet kusov, (objednávka prostredníctvom internetového obchodu

predávajúceho tieto podmienky spĺňa automaticky).

Tieto údaje budú v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov použité iba v rámci

obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú poskytnuté tretej osobe (s

výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

2.3. Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme

predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim.

Najneskôr do 24 hodín (v pracovné dni) predávajúci overí objednávku, spôsob dopravy a

oznámi možnú dodaciu dobu alebo termín odberu, konečnú cenu a spôsob úhrady. Od

tohto termínu je objednávka pre kupujúceho záväzná.

2.4. Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku do 24 hodín od objednania

tovaru bez udania dôvodu. Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci kupujúcemu

písomnou formou.

2.5. V prípade ak predávajúci nevie dodať objednaný tovar, má právo takúto objednávku

zrušiť. Pokiaľ už bola suma za objednaný tovar uhradená, zašle ju predávajúci

kupujúcemu naspäť bankovým prevodom.

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je jej pravdivé a úplné vyplnenie. Odoslaná

objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká potvrdením objednávky

predávajúcim prostredníctvom e-mailu.

Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci záväzne potvrdzuje, že sa oboznámil s

týmito obchodnými podmienkami, a že s nimi súhlasí. Odoslaním elektronickej objednávky

kupujúci akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň

odoslania tejto objednávky, taktiež i platnú cenu objednaného tovaru uvedenú na

internetovej stránke.

Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny3. DODACIE PODMIENKY


3.1. Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy tovaru rôzne. Termín dodávky alebo odberu tovaru

bude vždy oznámený kupujúcemu pri overovaní objednávky.

3.2. Vo všeobecnosti je termín dodávky alebo odberu tovaru od 1 do 30 dní od dátumu

overenia objednávky.

3.3. Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom, a nie sú k

dispozícii ani u výrobcov a dovozcov môže byť dodacia lehota dlhšia.


4. CENA, PLATOBNÉ PODMIENKY A PREPRAVNÉ


4.1. Cena tovaru je uvedená na stránke predávajúceho. Ceny môžu podliehať zmenám.

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov a

dovozcov. Platná cena tovaru bude vždy oznámená pri overovaní objednávky.

4.2. Kupujúci uhrádza platbu v hotovosti, dobierkou, prevodom na účet predávajúceho,

elektronickou platbou.

4.3. Pri odovzdávaní tovaru platí kupujúci cenu za tovar + dopravné a prípadne cenu

dobierky.

4.4. Spôsob dopravy si volí kupujúci sám pri vytváraní objednávky v internetovom obchode

predávajúceho alebo pri inom spôsobe komunikácie.

4.5. Výška nákladov na dopravu bude vždy oznámená kupujúcemu pri overovaní

objednávky. 


5. PREBRANIE TOVARU


5.1. Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na

objednávke.

5.2. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a

kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, kupujúci je

povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou

spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na

množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované.

5.3. Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k tovaru až uhradením plnej ceny a ďalších

peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho. Do

doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, ktorý má tovar v držbe,

má kupujúci všetky povinnosti uschovávateľa veci a je povinný tovar na vlastné náklady

bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako

tovar predávajúceho.

5.4. Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za

tovar a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k tovaru ešte neprešlo na kupujúceho.

5.5. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho momentom prevzatia

kupujúcim alebo jeho splnomocnencom.


6. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY


6.1. Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní

odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou,

musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru musí byť vo vyššie uvedenej

lehote doručené spolu s tovarom na adresu predávajúceho resp. inú, ktorú predávajúci

určí.

6.2. Tovar nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s

tovarom musí kupujúci odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného tovaru

(návod na obsluhu, záručný list, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe.

Kupujúci súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie

listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná kupujúcim.

Tovar sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný tovar sa neprijíma a vracia späť.

6.3. Pri dodržaní vyššie uvedených povinností kupujúceho, predávajúci prevezme tovar

späť a do 15 dní odo dňa odstúpenia zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok,

ktorý kupujúci uhradil za tovar, vráti kupujúcemu vopred dohodnutým spôsobom späť. 

6.4. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä v

nasledovných prípadoch:

a) ak ide o zmluvu, ktorej súčasťou je aj poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so

súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy

b) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí

od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť

c) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitých

požiadaviek kupujúceho alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho, alebo

tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť

6.5. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť

ak:

a) tovar sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať

b) zmenila sa cena dodávateľa tovaru7. ZÁRUKA A SERVIS


7.1. Konkrétne záručné a servisné podmienky sú uvedené v príslušných záručných listoch

vybraných tovarov, ktoré kupujúci obdrží pri kúpe tovaru.

7.2. Vo všeobecnosti, pokiaľ v záručných listoch nie je uvedené inak, je záručná doba pre

plnenie spotrebiteľských zmlúv stanovená na minimálne 24 mesiacov alebo zhora

ohraničená dátumom spotreby tovaru. Kupujúcim je v tomto prípade osoba, ktorá nekoná

v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Reklamovať je

možné len tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je

kupujúci povinný doručiť (pokiaľ to charakter tovaru umožňuje – zastavaný tovar)

reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane

manuálov, záručného listu, faktúry alebo iného dokladu o zaplatení tovaru predávajúcemu.

Pri uplatnení reklamácie sa kupujúci riadi pokynmi uvedenými v záručnom liste.

7.3. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením

výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, neodbornou montážou,

nedodržaním príslušných noriem zo strany kupujúceho alebo osoby, ktorá kupujúcemu

montáž vykonávala, alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou

osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym

zaobchádzaním. 

7.4. V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča kupujúcemu telefonicky oznámiť

predávajúcemu, že daný tovar vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe

týchto informácií sa odporučí kupujúcemu ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.


8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


8.1. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje

kupujúceho. Kupujúci má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.

8.3. Kupujúci prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s

týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.

8.4. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za

ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku

nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

8.5. Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere,

za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi

predávajúcim a kupujúcim. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej

republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to

celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti

príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

8.6. Práva kupujúceho (spotrebiteľa) vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o

ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o

ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení

neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z

neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo

Občianskeho zákonníka.

8.7. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku –

telefonickú, faxovú (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie,

najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre

obe zmluvné strany.

8.8. Všetky osobné údaje poskytnuté kupujúcim v rámci objednávky tovaru či registrácie

prostredníctvom internetového obchodu https://www.sirux.sk/ sú zhromažďované, spracovávané a

uchovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Odoslaním objednávky, resp. uzatvorením kúpnej zmluvy, dáva kupujúci v súlade so zák.

č. 122/2013 Z.z. súhlas predávajúcemu so spracovaním, zhromažďovaním a

uchovávaním jeho osobných údajov pre účely uzavretia kúpnej zmluvy, vybavenia

objednávok a súvisiacej komunikácie s kupujúcim. 

Kupujúci má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu, vrátane

ďalších zákonných práv k týmto údajom.

8.9. Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje kupujúcich

žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou: spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým

sú osobné údaje kupujúcich odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom na účely

doručenia tovaru.

8.10. Súhlas so spracovaním osobných údajov a zasielaním obchodných informácií je

udelený na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek zdarma odvolať výslovným a určitým

prejavom v písomnej forme adresovanej predávajúcemu, a to poštou, telefonicky alebo

elektronicky na e-mail https://.sirux@sirux.sk/ Odvolaním súhlasu so spracovaním osobných

údajov dôjde zároveň k zrušeniu registrácie.

8.11. Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je

spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva,

že predávajúci porušil jeho práva.

Ak predávajúci na žiadosť kupujúceho odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa

jej odoslania neodpovie vôbec, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho

riešenia sporu (ďalej len „ARS“).

Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a

kupujúcim (spotrebiteľom) a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa

ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR.

Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to

za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1

citovaného zákona.

Subjekt ARS môže od kupujúceho požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne

však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby,

ktorému z nich podá návrh, má kupujúci. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na

vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. Platforma ARS je

dostupná na internetových stránkach: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

https://index_en.htm/#sthash.t4FXTlGF.dpuf